לקוחות פרטניים של מערכות סולאריות

לקוחות החברות הסולאריות שעל גבי מתקניהן (מבנה מגורים, מפעל, מבנה מסחרי) הוקמו מערכות סולאריות בבעלותם, יוכלו לערוך ביטוח למערכות אלה במסגרת הביטוחים הכוללים שלהם, אם קיימים, לרבות ביטוחי רכוש וחבויות וכן ביטוח אובדן תוצאתי שיכלול הוצאות מוגדלות עקב נזק מכוסה.

 

חבות לקוחותינו בגין נזקים שאירעו למערכות בבעלות החברה הסולארית שהוקמו על גבי מתקניהם תכוסה אף היא במסגרת ביטוחי הרכוש והחבות שלהם בחברתנו, אם לא ויתרה החברה הסולארית על שיבוב כלפיהם.. 

צרו קשר לשיחת ייעוץ ללא עלות.

ביטוח קבלנים

לאחרונה התפתחה מאד מגמת בניה למגורים על ידי קבוצות רכישה, והדיון הציבורי והעסקי סביבה נרחב מאוד, ומצביע על כך שנושאי יתרונותיה שנויים במחלוקת.

הואיל ומספר הפרויקטים הולך וגדל, וזוכה לתמיכה ארגונית של חברות יזום ותמיכה פיננסית של הבנקים, נראה שגם אנו נדרשים להצגת פתרונות לסוגיות שונות בביטוח קבלני, האופייניות למגמה זאת: ביטוח קבלני שיפוצים

Heading 1

ביטוח קבלנים

ביטוח חיים לקבלנים

הרחבות אלה יכללו אוטומטית ובנוסף לתנאי הביטוח כפי שסוכמו עמנו, לפי המקרה הפרטני:

נקבע כי המו"מ לכל דבר ועניין מנוהל עם הגוף היציג של הקבוצה ולא עם חבריה.

תגמולי הביטוח ישולמו לשם מימון המשך הבניה בהתאם לשלבי התקדמותה. המבטח יהיה רשאי לבצע קימום בפועל של הפרויקט הניזוק באמצעות מי מטעמו או באמצעות הגוף היציג. לפיכך לא יהיה בשעבוד או בעיקול או בהעברת זכויות די לעכב אינטרס הקבוצה כולה להמשך הבניה.

הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול:

 1. סכום ביטוח נוסף בשיעור של עד 10% מסכום הביטוח, לכיסוי עלות נוספת בגין דרישות נוספות של הרשויות בעת קימום נזק, שלא נדרשו בעת מתן היתרי הבניה.

 2. סכום ביטוח נוסף בשיעור עד 5% מסכום הביטוח, לכיסוי שינויי מבנה מן המיתאר המקורי, שנתבקשו טרם קרות מקרה הביטוח ע"י חברי קבוצה, במיתחם המיועד להם, אושרו כחוק ונכללו בעבודות הבניה.

 3. במקרה של הארכת תקופת הקמת הפרויקט מעבר לתקופה החזויה, תוארך תקופת הביטוח, לפי בקשת המבוטח, לתקופה של עד 6 חודשים.

 4. השבתת בנייה זמנית תקופה של עד 120 יום לא תגרום לביטול הפוליסה ע"י המבטח.

 5. כיסוי לעלויות מיוחדות.

הפוליסה מורחבת לכסות עלויות נוספות כדלקמן:

 1. הוצאות מיוחדות והכרחיות של חברי הקבוצה מחמת נזק מכוסה הגורם עיכוב בהשלמת הפרויקט והנובע ישירות וללא תלות בכל סיבה אחרת מנזק מכוסה ע"פ הפוליסה.

 2. אחריות המבטח עפ"י הרחבה זו לא תעלה 2.5% מחלקו היחסי של כל חבר קבוצה בנכס.

 3. פיצויים לגורמי חוץ שהושתו בגין הפרת חוזה הנובעת מביטולו ו\או השהיית ביצועו מחמת נזק מכוסה לפרויקט.

 4. אחריות המבטח עפ"י הרחבה זו לא תעלה על 5% מסך הנזק, אך לא יותר מ- 50,000 ₪.

 5. השתתפות בעלויות טיפול משפטי באכיפת גביה כדין על חברי קבוצה של עלויות נוספות שהוחלט לגביהן כנדרש בהסכם ההתקשרות של הקבוצה בגין נזק מכוסה, וכן עלויות טיפול משפטי בערעור על החלטת הרשות לעיכוב בנייה ו\או להריסה של הפרויקט או חלק ממנו עקב נזק, על בסיס חוות דעת מהנדס מומחה.

 6. אחריות המבטח עפ"י הרחבה זו לא תעלה על 5% מסך הנזק, אך לא יותר מ- 100,000 ₪.

 7. נכללו בשם המבוטח כמפורט ברשימה מבוטחים אחרים בנוסף למבוטח, תהיינה זכויות המבוטח ע"פ הפוליסה, לרבות זכויותיו של כל חבר מחברי הקבוצה, קודמות לזכויותיהם של המבוטחים האחרים.

חבות כלפי צד שלישי:

 1. הביטוח עפ"י פרק זה, מכסה גם את חבותו האישית של כל חבר מחברי הקבוצה בגין עבודות הפרויקט.

 2. נכללו בשם המבוטח כמפורט ברשימה מבוטחים אחרים בנוסף למבוטח, תהיינה זכויות המבוטח ע"פ הפוליסה, לרבות חבותו האישית של כל חבר מחברי הקבוצה, קודמות לזכויותיהם של המבוטחים האחרים.

 

אם היה הפרויקט רב שלבי והחל שימוש ו\או נעשתה מסירה בחלקים שהושלמו ממנו (להלן 

בפסקה זאת: שינוי בעניין מהותי) לא יפוג תוקף הביטוח לגבי החלקים האחרים בו, אך על המבוטח להודיע על כך למבטח מראש ולקיים במלואן את דרישות המבטח לגבי בטיחות העבודות והמשתמשים עוד טרם קרות השינוי בעניין המהותי.

Construction Engineer

ביטוח בריאות פרטי לקבלנים

ביטוח האחריות המקצועית של הגוף היציג

בחיתום פרטני נוכל להציע לגופים היציגים ביטוח אחריות מקצועית לתקופת הקמת הפרויקט ולתקופת גילוי מאוחר בת שנים עשר חודשים נוספים.

הכיסוי הינו לחבות הגוף היציג וחבריו (לרבות חברים שפרשו ממנו) בגין כשל מקצועי בעיסוקם עבור הפרויקט, כלפי צד שלישי ובנסיבות מסוימות גם כלפי חברי הקבוצה. הכיסוי יכלול גם הגנה משפטית בהליכים פליליים.

תנאי הכיסוי, חריגיו וגבולותיו ניתנים לבירור במחלקת העסקים בקבוצת רמי דוד – סוכנות לביטוח.

פוליסה להפקת חשמל ממערכות סולאריות

 
 

מערכי הביטוח של חברות סולאריות וצרכניהן מטופלים על ידינו מזה זמן, ולאחר שהפקנו לקחים מצורכיהן ומהפתרונות המתבקשים על ידיהן אנו שמחים להציג בפני הציבור את מערך הביטוח שגיבשנו לעסקים אלה.

אנו מבחינים כמובן בין חברות יזמיות להקמת המערכות הסולאריות ובין הצרכנים הפרטניים שלהם, ולהלן תוכניותינו:

חברות למתקנים סולאריים

חברות אלה יבוטחו על ידינו במסגרת הביטוחים הבאים, המכסים את הפעילויות שלהן מתחילתן ועד סופן.

 • ביטוח רכוש למערכות
  ביטוח רכוש למערכות בבעלות החברה, לרבות סיכוני סערה וסופה, שבר תאונתי של פאנלים בשנה הראשונה לקיבועם, פגיעת ברק וסיכונים נוספים הנכללים בביטוח "אש מורחב".
  הפוליסה תכלול סעיף ויתור על תחלוף כלפי בעלי הנכסים שעל גביהם מותקנות המערכות.

 • ביטוח אובדן רווחים
  ביטוח אובדן רווחים בגין נזקי רכוש למערכות הנ"ל שבבעלות החברה ונכסי החברה בכללם, יבוטח על ידינו תוך התייחסות לשיעור השפעת כל מתקן על הרווח הגולמי המבוטח והשפעת נזק למרכז הלוגיסטי או למחשב המרכזי על הרווח הגולמי המבוטח ועל חובות אבודים.
  הפוליסה תכלול פיצוי בגין קנסות ופיצויים חוזיים שהמבוטח יהיה חייב בתשלומם עפ"י הסכם בגין אי אפשרות ביצוע או איחור בביצוע התחייבויות חוזיות עקב אירוע אובדן או נזק המכוסה על פי פוליסת האש של המבוטח, וכן תכלול סעיף ויתור על תחלוף כלפי בעלי הנכסים שעל גביהם מותקנות המערכות.

 • ביטוח אחריות כלפי צד ג'
  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי יכלול כיסוי לעבודות תחזוקה קטנות של המתקנים, חבות בגין נזק לרכוש שפועלים בו וביטול חריג אחריות מקצועית לעניין נזקי גוף ורכוש במהלך פעולות התחזוקה.

 • ביטוח חבות מעבידים
  ביטוח חבות מעבידים בגין חבות המבוטח כלפי עובדיו וכלפי קבלני משנה ועובדיהם (לרבות תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי לגבי ניזוקים שהמבוטח אינו חייב בתשלומי ביטוח לאומי בגינם) גם בהיותם מועסקים בעבודות הקמה, הרכבה, תחזוקה ועבודות גובה.

 • ביטוח חבות המוצר
  הביטוח יכסה את חבותו של המבוטח בגין המערכות הסולאריות שהוקמו, הורכבו ותוחזקו על ידו לאחר מסירתן והשלמת עבודותיו בהן, לרבות חלקים ומערכות שיובאו על ידו מחו"ל.
  הפוליסה תכלול חבות בקשר עם מתקנים שבבעלות המבוטח שהותקנו בחצרי לקוחותיו.
  חבות בגין נזק כספי טהור (לרבות הוצאות מוגדלות) שנגרם על ידי השבתה עקב פגמים בטיב ובאיכות החומרים או באופן התקנתם, ואשר נגרם ללקוחות תכוסה עד לסך מוסכם לחודש למתקן, עד לסך מוסכם בסה"כ למתקן, ועד לסך מוסכם לכל תקופת הביטוח.

 • ביטוח עבודות הקמה
  הפוליסה תהא פוליסה פתוחה לכיסוי עבודות הקמה הכוללת כיסוי על פי 'כל הסיכונים רכוש' וביטוח 'אחריות כלפי צד שלישי'.
  הפוליסה תכלול כיסוי שבר מכני בתקופת הרצה של 4 שבועות ונזק לרכוש סמוך ולרכוש שעליו עובדים בגבול אחריות מוסכם.
  סיכון גניבה אלימה לפריטים תחת כיפת השמים בעת ההקמה (לרבות פנלים) יינתן בהיותם מקובעים ובמיגון מתאים.
  פריצה וגניבה אלימה של פנלים בעת הימצאם במחסן שקירותיו בטון ובלוקים, תקרתו בטון ובהיותו סגור, נעול ומוגן כפי דרישותינו יכללו בכיסוי, וכן יכוסה שינוע אלמנטים המהווים חלק מן המערכות מחצרי המבוטח לאתר ההקמה.

 • ביטוח השקעה כספית
  יש באפשרותנו לכסות אובדן תשואה חזויה, כפי תוכנית עסקית ומפרטים טכניים שיוצגו בפנינו,  עקב סיכונים שונים אשר יפורטו להלן לתקופה שעד 5 שנים ממועד גמר הקמה של המערכות:  
  עקב סיכוני אש מורחב.
  אי עמידה בתוכנית העסקית עקב תכנון לקוי של המערכת כחלק מחבות המתכננים.
  אי עמידה בתוכנית העסקית עקב שינויים בתנאי מזג אוויר ואקלים שנוצרו לאחר שלב ההקמה.
  חברות יזמיות בראשית דרכן בנושא זה יבוטחו בביטוחים שבהם תיערך התאמה מעת לעת ואשר הפרמיה הפקדונית בהן מתייחסת לשלבי הצמיחה העתידית.

 • ביטוח מערכות סולאריות, או בקיצור ביטוח סולארי מטופלים אצלנו ברמה הגבוהה ביותר, והמקצועית ביויתר, מוזמנים להכיר!  צרו קשר לשיחת  ייעוץ ללא עלות: *2056

לראש העמוד